Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 550°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = 60°C. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 550°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = 60°C. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

A. 0,76

B. 0,66

C. 0,595

D. 0,603

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng