Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong dày \({\delta _1}\) = 300mm, \({\lambda _1}\) = 0,93W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có \({\lambda _2}\) = 0,7W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t$_{1}$ = 110°C, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t$_{3}$ = 25°C, mật độ dòng nhiệt q = 110W/m$^{2}$ . Chiều dày lớp vật liệu thứ hai \({\delta _2}\)(mm) bằng:

Vách buồng sấy (vách phẳng) được dựng bằng hai lớp vật liệu, lớp trong dày \({\delta _1}\) = 300mm, \({\lambda _1}\) = 0,93W/(m.độ), lớp vật liệu phía ngoài có \({\lambda _2}\) = 0,7W/(m.độ). Nhiệt độ bề mặt trong cùng t$_{1}$ = 110°C, nhiệt độ bề mặt ngoài cùng t$_{3}$ = 25°C, mật độ dòng nhiệt q = 110W/m$^{2}$ . Chiều dày lớp vật liệu thứ hai \({\delta _2}\)(mm) bằng:

A. 315

B. 325

C. 355

D. 285

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng