Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 850°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = 50°C. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

Chu trình Carnot thuận chiều có nhiệt độ nguồn nóng t$_{1}$ = 850°C, nguồn lạnh t$_{2}$ = 50°C. Hiệu suất nhiệt của chu trình bằng:

A. 0,71

B. 0,66

C. 0,60

D. 0,762

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng