Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết V$_{c}$ = 25cm$^{3}$, thể tích quét của piston V$_{q}$ = 200cm$^{3}$. Hiệu suất của chu trình bằng:

Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích, có không gian chết V$_{c}$ = 25cm$^{3}$, thể tích quét của piston V$_{q}$ = 200cm$^{3}$. Hiệu suất của chu trình bằng:

A. 0,564

B. 0,574

C. 0,584

D. 0,594

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng