Chứng cứ hữu hình (Physical Evidence) trong marketing dịch vụ, gồm:

Chứng cứ hữu hình (Physical Evidence) trong marketing dịch vụ, gồm:

A. Thiết kế phương tiện, nhân viên, trang thiết bị, dấu hiệu

B. Trang thiết bị, dấu hiệu, bãi đỗ xe, phong cảnh, trang phục nhân viên

C. Thiết kế phương tiện, máy móc, cách bài trí, nhân viên, đồng phục

D. Danh thiếp, đồng phục, các chỉ dẫn, nhiệt độ, quy trình hoạt động

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng