Định giá theo giá trị cảm nhận của người mua là:

Định giá theo giá trị cảm nhận của người mua là:

A. Cộng thêm vào chi phí

B. Đạt lợi nhuận mục tiêu

C. Dựa theo thời giá

D. Không có câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng