Có 2 phương thức chọn mẫu là

Có 2 phương thức chọn mẫu là

A. Chọn mẫu xác suất và chọn mẫu có chủ định

B. Chọn mẫu chi tiết và chọn mẫu xác suất

C. Chọn mẫu chủ định và chọn mẫu chi tiết

D. Chọn mẫu xác suất và chon mẫu tổng hợp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng