Hệ thống thông tin marketing là gì?

Hệ thống thông tin marketing là gì?

A. Hệ thống liên kết giữa con người và thiết bị với các phương pháp hoạt động hợp lý nhằm thu thập và xử lý thông tin

B. Hệ thống liên kết giữa con người và con người với các phương pháp hoạt động hợp lý nhằm thu thập và xử lý thông tin

C. Hệ thống liên kết giữa Doanh nghiệp và khách hàng với các phương pháp hoạt động hợp lý nhằm thu thập và xử lý thông tin

D. Tất cả cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng