Cơ cấu vốn tối ưu là:

Cơ cấu vốn tối ưu là:

A. Là cơ cấu vốn mà nợ chiếm tỷ trọng cao nhất

B. Là cơ cấu vốn chỉ có nợ vì đối với công ty, chi phí sử dụng nợ là thấp nhất.

C. Là cơ cấu vốn chỉ có vốn cổ phần thường vì khi đó công ty không bị rủi ro tài chính.

D. Là cơ cấu vốn có chi phí sử dụng vốn bình quân thấp nhất.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng