Tại công ty cổ phần, thông thường chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi thấp hơn chi phí sử dụng vốn cổ phần thường. Hãy chọn câu giải thích đúng:

Tại công ty cổ phần, thông thường chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi thấp hơn chi phí sử dụng vốn cổ phần thường. Hãy chọn câu giải thích đúng:

A.  Đầu tư vào cổ phần thường có rủi ro cao hơn đầu tư vào cổ phần ưu đãi nên suất sinh lợi mà nhà đầu tư yêu cầu khi mua cổ phần thường cao hơn suất sinh lời yêu cầu khi nhà đầu tư mua cổ phần ưu đãi của một công ty.

B. Công ty phát hành cổ phần ưu đãi thì được hưởng lá chắn thuế thu nhập doanh nghiệp. 

C. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi thấp hơn chi phí sử dụng vốn cổ phần thường do chi phí phát hành.

D. Không có câu giải thích đúng. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng