Có mấy loại điều kiện biên?

Có mấy loại điều kiện biên?

A. 1 loại

B. 2 loại

C. 3 loại

D. 4 loại

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng