Điều kiện biên loại 3 cho biết trước:

Điều kiện biên loại 3 cho biết trước:

A. Nhiệt độ bề mặt vật rắn

B. Dòng nhiệt đi qua bề mặt vật rắn

C. Nhiệt độ chất lỏng chảy qua bề mặt vật rắn

D. Nhiệt độ tiếp xúc giữa các vách rắn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng