Có những phương thức truyền tín hiệu nào trong hệ thống truyền thông hiện nay:

Có những phương thức truyền tín hiệu nào trong hệ thống truyền thông hiện nay:

A. Đơn công và song công 

B. Đơn công và bán song công

C. Song công và bán song công

D. Đơn công, song công và bán song công

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng