Viện chuẩn hóa quốc gia Hoa kỳ có tên viết tắt là gì?

Viện chuẩn hóa quốc gia Hoa kỳ có tên viết tắt là gì?

A. BSI

B. DIN 

C. ANSI

D. SFS

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng