Có phải dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa sụp đổ kéo theo đó là các quốc gia đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cũng không còn tồn tại?

Có phải dòng họ pháp luật Xã hội chủ nghĩa sụp đổ kéo theo đó là các quốc gia đi theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cũng không còn tồn tại?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng