Công trình nghiên cứu so sánh các hình thức pháp luật được thể hiện trong các hệ thống pháp luật khác nhau là công trình so sánh ở cấp độ so sánh gì?

Công trình nghiên cứu so sánh các hình thức pháp luật được thể hiện trong các hệ thống pháp luật khác nhau là công trình so sánh ở cấp độ so sánh gì?

A. So sánh vĩ mô

B. So sánh vi mô

C. So sánh hệ thống bộ máy nhà nước

D. So sánh hệ thống pháp luật

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng