Công cụ chiêu thị nào có hiệu quả chi phí cao nhất trong giai đoạn tái đặt hàng (thuộc các giai đoạn sẵn sàng của người mua):

Công cụ chiêu thị nào có hiệu quả chi phí cao nhất trong giai đoạn tái đặt hàng (thuộc các giai đoạn sẵn sàng của người mua):

A. Quảng cáo, tuyên truyền

B. Khuyến mãi

C. Bán hàng trực tiếp

D. Quan hệ công chúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng