Công do chu trình sinh ra có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị T-s được không?

Công do chu trình sinh ra có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị T-s được không?

A. Không biểu thị được

B. Công cấp cho chu trình mới biểu thị được

C. Tùy theo môi chất mà có thể được hoặc không được

D. Biểu thị được

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng