Nhiệt lượng cấp cho quá trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:

Nhiệt lượng cấp cho quá trình có thể biểu thị bằng diện tích trên đồ thị:

A. p-v

B. T-s

C. Cả p-v và T-s

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng