Công kỹ thuật tham gia quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng: 

Công kỹ thuật tham gia quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng: 

A. \({l_{kt}} = R*T*\ln \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}\)

B. \({l_{kt}} = R*T*\ln \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\)

C. \({l_{kt}} = R*T*\ln \frac{{{v_1}}}{{{v_2}}}\)

D. \({l_{kt}} = R*T*\ln \frac{{{T_1}}}{{{T_2}}}\)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng