Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

A. \(q = R*T*\ln \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\)

B. \(q = R*T*\ln \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}\)

C. \(q = \Delta h\)

D. \(q = 0\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng