Công thức tính công kỹ thuật trong quá trình đoạn nhiệt là:

Công thức tính công kỹ thuật trong quá trình đoạn nhiệt là:

A. \({l_{kt}} = \frac{k}{{1 – k}}{p_1}{v_1}\left[ {{{\left( {\frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}} \right)}^{\frac{{k – 1}}{k}}} – 1} \right]\) , j/kg

B. \({l_{kt}} = \frac{{k.R}}{{1 – k}}({T_2} – {T_1})\) , j/kg

C. \({l_{kt}} = \frac{k}{{1 – k}}R{T_1}\left[ {{{\left( {\frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}} \right)}^{\frac{{k – 1}}{k}}} – 1} \right]\) , j/kg

D. Cả 3 câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng