Người ta phân biệt nguồn lạnh, nguồn nóng là do sự khác nhau của:

Người ta phân biệt nguồn lạnh, nguồn nóng là do sự khác nhau của:

A. Nhiệt độ

B. Thể tích

C. Áp suất

D. Tất cả đều sai

 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng