Công ty HPS có định phí là 28.500$. Giá bán đơn vị sản phẩm là 60$ và biến phí đơn vị sản phẩm 45$. Ỏ mức sản lượng nào thì công ty này hoà vốn?

Công ty HPS có định phí là 28.500$. Giá bán đơn vị sản phẩm là 60$ và biến phí đơn vị sản phẩm 45$. Ỏ mức sản lượng nào thì công ty này hoà vốn?

A. 467 sản phẩm

B. 1900 sản pẩm

C. 2000 sản phẩm

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng