Công ty Minh Ngọc có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 0,5. Hành động nào sau đây của công ty sẽ làm tăng hệ số này:

Công ty Minh Ngọc có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 0,5. Hành động nào sau đây của công ty sẽ làm tăng hệ số này:

A. Sử dụng tiền mặt để thanh toán toàn bộ các khoản nợ ngắn hạn

B. Thu một số các khoản phải thu hiện tại

C. Sử dụng tiền mặt để thanh toán một khoản nợ dài hạn nào đó

D. Mua thêm dự trữ (tồn kho) trả chậm (các khoản phải trả)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng