Nếu _______ tăng thì điểm hòa vốn tăng. 

Nếu _______ tăng thì điểm hòa vốn tăng. 

A. Tổng chi phí cố định

B. Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm

C. Giá bán đơn vị sản phẩm

D. Cả a và b

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng