Dòng nhiệt đi qua vách phẳng 1 lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức ($_{tw1}$ > t$_{w2}$):

Dòng nhiệt đi qua vách phẳng 1 lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức ($_{tw1}$ > t$_{w2}$):

A. \(q = \frac{{{t_{w1}} – {t_{w2}}}}{{\frac{\delta }{\lambda }}}\)

B. \(q = \frac{{{t_{w2}} – {t_{w1}}}}{{\frac{\delta }{\lambda }}}\)

C. \(q = \frac{{{t_{w1}} – {t_{w2}}}}{{\frac{\lambda }{\delta }}}\)

D. \(q = \frac{{{t_{w2}} – {t_{w1}}}}{{\frac{\lambda }{\delta }}}\)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng