Trao đổi nhiệt dẫn nhiệt có điều kiện biên loại 2 là:

Trao đổi nhiệt dẫn nhiệt có điều kiện biên loại 2 là:

A. Cho biết qui luật trao đổi nhiệt trên bề mặt vật rắn với chất lỏng

B. Cho biết nhiệt độ trên bề mặt vật rắn

C. Cho biết tiếp xúc lý tưởng giữa hai bề mặt vật rắn

D. Cho biết mật độ dòng nhiệt truyền qua bề mặt vách rắn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng