Dòng nhiệt đi qua vách phẳng n lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức (t$_{wn+1}$ > tw$_{1}$):

Dòng nhiệt đi qua vách phẳng n lớp bằng dẫn nhiệt ổn định, điều kiện biên loại một được tính theo công thức (t$_{wn+1}$ > tw$_{1}$):

A. \(q = \frac{{{t_{w1}} – {t_{wn + 1}}}}{{\sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{{\lambda _i}}}{{{\delta _i}}}} }}\)

B. \(q = \frac{{{t_{w1}} – {t_{wn + 1}}}}{{\sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{{\delta _i}}}{{{\lambda _i}}}} }}\)

C. \(q = \frac{{{t_{wn + 1}} – {t_1}}}{{\sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{{\lambda _i}}}{{{\delta _i}}}} }}\)

D. \(q = \frac{{{t_{wn + 1}} – {t_1}}}{{\sum\limits_{i = 1}^n {\frac{{{\delta _i}}}{{{\lambda _i}}}} }}\)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng