Dạng trượt nào là bản chất của bộ truyền đai:

Dạng trượt nào là bản chất của bộ truyền đai:

A. Trượt trơn từng phần

B. Trượt trơn hoàn toàn

C. Đường bậc nhất

D. Tất cả các dạng trượt trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng