Để đảm bảo an toàn điện, khi phát hiện cán bộ, công nhân vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải:

Để đảm bảo an toàn điện, khi phát hiện cán bộ, công nhân vi phạm Quy trình an toàn điện và các quy trình có liên quan khác, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người và an toàn thiết bị, người phát hiện phải:

A. Lập tức ngăn chặn

B. Báo cáo với cấp có thẩm quyền

C. Lập tức ngăn chặn và báo cáo với cấp trên

D. Cả a và b

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng