Để đảm bảo công suất đồng thời nâng cao tính ổn định của nguồn điện lưới, các máy phát điện thường được ghép song song với nhau và cùng hòa vào lưới điện chung. Muốn đóng mạch để các máy phát điện đồng bộ làm việc song song với nhau phải thỏa mãn điều kiện sau đây:

Để đảm bảo công suất đồng thời nâng cao tính ổn định của nguồn điện lưới, các máy phát điện thường được ghép song song với nhau và cùng hòa vào lưới điện chung. Muốn đóng mạch để các máy phát điện đồng bộ làm việc song song với nhau phải thỏa mãn điều kiện sau đây:

A. Điện áp của máy phát điện phải bằng và trùng pha với điện áp của mạng điện.

B. Tần số của máy phát điện phải bằng tần số của mạng điện.

C. Thứ tự pha của máy phát phải giống thứ tự pha của lưới điện.

D. Phải thỏa mãn đồng thời cả 3 điều kiện a, b và c.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng