Để gọi Công an PCCC (cứu hỏa) phải gọi số điện thoại nào sau đây:

Để gọi Công an PCCC (cứu hỏa) phải gọi số điện thoại nào sau đây:

A.  113

B. 114

C. 115

D. 1080 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng