DFL của một công ty được tính bằng phần trăm thay đổi trong _____khi _____ thay đổi

DFL của một công ty được tính bằng phần trăm thay đổi trong _____khi _____ thay đổi

A. EPS; EBIT

B. Doanh số, EBIT

C. EBIT; EPS

D. EBIT, doanh số

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng