Dịch chỉnh góc được thực hiện:

Dịch chỉnh góc được thực hiện:

A. trong trường hợp tổng quát, không ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & ít được sử dụng

B. trong trường hợp tổng quát, có ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & hay được sử dụng

C. trong trường hợp cụ thể, có ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & ít được sử dụng

D. trong trường hợp cụ thể, không ảnh hưởng đến thông số ăn khớp & hay được sử dụng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng