Số cấp chính xác bộ truyền bánh răng.

Số cấp chính xác bộ truyền bánh răng.

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng