Dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thông qua:

Dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thông qua:

A. Các đặc tính

B. Các lợi ích

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng