Giá của dịch vụ là:

Giá của dịch vụ là:

A. Khối lượng tiền mà người tiêu dùng bỏ ra để nhận được lợi ích khi sử dụng dịch vụ.

B. Những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho người sử dụng.

C. Chi phí sản xuất cộng thêm một mức lợi nhuận của doanh nghiệp.

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng