Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó:

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó:

A. Doanh thu bán hàng bằng chi phí bỏ ra

B. Doanh thu bán hàng > chi phí bỏ ra

C. Doanh thu bán hàng < chi phí bỏ ra

D. Lựa chọn khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng