Với Thv = 6 tháng xác định Qhv, Qmax:

 Với Thv = 6 tháng xác định Qhv, Qmax:

A. Qhv 1000, Qmax 800

B. Qhv 1000, Qmax 2000

C. Qhv 1000, Qmax 4000

D. Qhv 1000, Qmax 5000

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng