Điện áp base tại điểm tĩnh của mạch khuyếch đại phân cực emitter thường bằng . . . . . .

Điện áp base tại điểm tĩnh của mạch khuyếch đại phân cực emitter thường bằng . . . . . .

A. 0V

B. 0,7V

C. 2V

D. Vcc.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng