Trở kháng vào của mạch khuyếch đại phân cực hồi tiếp kiểu điện áp bị ảnh hưởng bởi . . . .

Trở kháng vào của mạch khuyếch đại phân cực hồi tiếp kiểu điện áp bị ảnh hưởng bởi . . . .

A. Giá trị công suất trên điện trở collector

B. Hệ số khuyếch đại điện áp của bộ khuyếch đại

C. Giá trị điện trở của điện trở hồi tiếp

D. Cả b và c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng