Điện cao áp được quy ước là:

Điện cao áp được quy ước là:

A. Từ 600V trở lên

B. Từ 1000V trở lên

C. Trên 1000V

D. Từ 3000V trở lên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng