Điện cao áp được quy ước:

Điện cao áp được quy ước:

A. Từ 500V trở lên

B. Đến 1000V

C. Từ 1000V trở lên 

D. Trên 1000V 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng