Một BJT có cấu tạo để vùng base của nó rất mõng và………..

Một BJT có cấu tạo để vùng base của nó rất mõng và………..

A. Được pha tạp đậm

B. Được pha tạp như vùng collector

C. Được pha tạp loãng

D. Được pha tạp như vùng emitter

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng