Điện trở đo được giữa hai cực collector và emitter của một transistor tốt là bao nhiêu?

Điện trở đo được giữa hai cực collector và emitter của một transistor tốt là bao nhiêu?

A. 0

B. Điện trở thấp

C. 5k

D. Điện trở cao

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng