Mức điện áp DC trên collector của transistor ở mạch hình 3.41, là bao nhiêu?

Mức điện áp DC trên collector của transistor ở mạch hình 3.41, là bao nhiêu?

A. 0,2V

B. 0,7V

C. 7,5V

D. 15V

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng