Điều kiện hình thành quan điểm marketing là:

Điều kiện hình thành quan điểm marketing là:

A. Cung vượt cầu

B. Khách hàng làm chủ thị trường

C. Cạnh tranh quyết liệt

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng