Mục tiêu của doanh nghiệp là:

Mục tiêu của doanh nghiệp là:

A. Tối đa hoá lợi nhuận

B. Tối đa hoá lợi nhuận và giá trị thương hiệu

C. Tối đa hoá dòng tiền (thu nhập) của doanh nghiệp

D. Không có câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng