Điều nào dưới đây đúng cho tài sản có sụt giá toàn bộ?

Điều nào dưới đây đúng cho tài sản có sụt giá toàn bộ?

A. Giá trị kế toán không đổi

B. Giá trị kế toán lớn hơn giá trị thị trường

C. Giá trị thị trường lớn hơn giá trị kế toán trên sổ sách

D. Giá trị thị trường bằng không

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng